Pesten

antipestenDe Marke wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen voorstelt bij voorkomend pestgedrag. Pesten wordt op onze school niet getolereerd!

Toch kan het weleens voorkomen dat kinderen elkaar pesten. Dit willen we dan zo snel mogelijk oplossen.

Structureel schenkt de inhoud van de methode “Kwink” waarmee wij werken van groep 1 t/m groep 8 aandacht aan het bewerkstelligen van een goed sociaal emotioneel klimaat. Hierdoor wordt pesten c.q. pestgedrag in een voorstadium al voor een groot gedeelte voorkomen.