Aanmelden basisscholen Apeldoorn

Voor het eerst naar de basisschool Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Sinds 2022 is op de basisscholen van Leerplein055,Lees meer


Actief Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over het bijbrengen van en respect hebben voor de kennis van de basiswaarden van de democratische rechtstaat. In de Nederlandse samenleving staan eenLees meer


Computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan en vinden het een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school hebben alle leerlingen vanaf groepLees meer


De organisatie van ons onderwijs

In Apeldoorn zijn 23 scholen voor openbaar basisonderwijs en 3 scholen voor openbaar speciaal (basis)onderwijs. De Marke is onderdeel van Leerplein055. Op De Marke gevenLees meer


Dit jaar onder de aandacht

Onderwijskundige speerpunten dit schooljaar: Kwink, de aanpak voor sociaal emotioneel leren, wordt ingezet in alle groepen. Er is een goede afstemming en doorgaande lijn doorLees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


HVO

Wat is  HVO? De afkorting HVO staat voor humanistisch vormingsonderwijs.  Humanistisch vormingsonderwijs leert kinderen al op jonge leeftijd respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingenLees meer


Kwink: voor sociaal-emotioneel leren op school

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt eenLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Met welke methodes werken wij?

Op de Marke werken wij leerdoelgericht. Wij gebruiken methodes als middel om aan te sluiten bij de leerdoelen. Vak Methode Aanvankelijk lezen Veilig Leren LezenLees meer


Missie en visie

Missie en Visie De Marke geeft je ruimte! De Marke wil aan alle kinderen een veilig leer- en leefklimaat bieden, rekening houdend met de eigenheid,Lees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer


Openbaar onderwijs op De Marke

De Marke is een school voor openbaar onderwijs. In de praktijk betekent dit, dat er voor ieder kind plaats en aandacht is. Kinderen van alleLees meer


Oudercontact / rapporten

Onze gesprekkencyclus ziet er als volgt uit: september: startgesprek november: gesprek op verzoek februari: rapportgesprek april: gesprek op verzoek juni: rapportgesprek op verzoek Tijdens deLees meer


Pesten

De Marke wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag enLees meer