Aanmelden basisscholen Apeldoorn

Voor het eerst naar de basisschool Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op deLees meer


Actief Burgerschap

Burgerschapsonderwijs gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving. We zien elke dag op elke Leerplein055-school wat openbaar onderwijs voor kinderen en ouders betekent.Lees meer


Computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan en vinden het een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school hebben alle leerlingen vanaf groepLees meer


De organisatie van ons onderwijs

In Apeldoorn zijn 23 scholen voor openbaar basisonderwijs en 3 scholen voor openbaar speciaal (basis)onderwijs. De Marke is onderdeel van Leerplein055. Op De Marke gevenLees meer


Dit jaar onder de aandacht

Onderwijskundige speerpunten dit schooljaar: Leerdoelgericht onderwijs met gebruik van “leerlijnen jonge kind” voor de groepen 1, 2 en 3. Mijnleerlijn.nl voor de groepen 4 t/mLees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


Gymrooster 2023-2024

Gym In schooljaar 2023-2024 worden de gymlessen aan het Edelenveld verzorgt door gymleerkracht Rutger Boerdam. Voor de indeling, zie onderstaand rooster. De groepen 1/2/3 zijnLees meer


HVO

Wat is  HVO? De afkorting HVO staat voor humanistisch vormingsonderwijs.  Humanistisch vormingsonderwijs leert kinderen al op jonge leeftijd respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingenLees meer


Kwink: voor sociaal-emotioneel leren op school

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt eenLees meer


Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer


Met welke methodes werken wij?

We werken leerdoelgericht. Dit betekent dat we ons eigen curriculum hebben samengesteld, op basis van de doelen vanuit het Ministerie van Onderwijs. Naar aanleiding hiervanLees meer


Missie en visie

Missie en Visie De Marke wil een school zijn, waar alle kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Pas als een kind met plezierLees meer


Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer


Openbaar onderwijs op De Marke

De Marke is een school voor openbaar onderwijs. In de praktijk betekent dit, dat er voor ieder kind plaats en aandacht is. Kinderen van alleLees meer


Oudercontact / rapporten

Onze gesprekkencyclus ziet er als volgt uit: september: startgesprek november: gesprek op verzoek februari: rapportgesprek april: gesprek op verzoek juni: rapportgesprek op verzoek Tijdens deLees meer


Pesten

De Marke wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag enLees meer