Dit jaar onder de aandacht

Onderwijskundige speerpunten dit jaar:

Onderwijsaanbod in de groepen 1/2

 • Werken met “Sil op School”
 • Ontwikkelingen van leerlingen volgen met de Leerlijnen Jonge Kind in Parnassys
 • Leerkrachten groepen 1/2 volgen (na)scholing.

Versterken van vaardigheden van leerkrachten in het analyseren van de leeropbrengsten

 • Beter zicht op de ontwikkeling van leerlingen
 • Beter zicht op de onderwijsbehoeftes van leerlingen.

Versterken van het didactisch handelen van de leerkrachten

 • De instructie van de lessen is effectief en gericht op de onderwijsbehoefte van leerlingen
 • De instructie van de lessen vindt in alle groepen op dezelfde manier plaats.

Opbrengsten van Cito gaan naar een hoger niveau

 • Uitslag van de eind Cito voor groep 8 is op een niveau dat past bij de leerlingen
 • Uitslag van de eind Cito voor groep 8 is boven de ondergrens die de inspectie heeft vastgesteld
 • Uitslagen van de Cito-toetsen (M = midden en E= eind) passen bij het niveau van de leerlingen.

Aandacht voor taal/lezen

 • In alle groepen veel aandacht voor woordenschat onderwijs
 • Versterking van het begrijpend leesonderwijs, alle leerkrachten van de bovenbouw volgen de cursus “specialist begrijpend lezen”
 • Aandacht voor “lezen met begrip” in groep 4 als voorbereiding op begrijpend lezen
 • Aandacht voor (vloeiend) lezen.