De organisatie van ons onderwijs

In Apeldoorn zijn 23 scholen voor openbaar basisonderwijs en 3 scholen voor openbaar speciaal (basis)onderwijs.

Elke klas heeft een lesrooster waarop aangegeven staat welke activiteiten met de leerlingen worden ondernomen. In de lestijden die per vak besteed worden, is een duidelijke opbouw te zien. Zo wordt er bijvoorbeeld aan spel en beweging bij kleuters meer tijd besteed dan in de hogere groepen. Het taal- en leesonderwijs in de groepen 3 en 4 neemt een groot aantal lesuren in beslag. In de hogere groepen zullen de zaakvakken, zoals bijv. natuur, aardrijkskunde en geschiedenis, meer tijd vragen.

Daar waar mogelijk zal de leerstof in een pakket worden aangeboden. D.w.z. dat de leerkracht begint met een instructie voor meer vakken b.v. taal, rekenen, aardrijkskunde en tekenen. De leerlingen krijgen dan de gelegenheid om het werk in een afgesproken tijd te maken, in een volgorde naar eigen keuze. Iedere week krijgen ze een takenkaart, die eventueel, individueel, aangepast kan worden. Ze kunnen daarbij gebruik maken van een eigen werkplek op één van onze “leerpleinen”. Hiermee geven we de leerlingen een stukje eigen verantwoordelijkheid, hetgeen ze als heel prettig ervaren en tevens een optimale voorbereiding voor het Voortgezet Onderwijs is.

Bij het zelfstandig werken maken we gebruik van het zogenaamde “verkeerslicht”. Samen met het hulpblokje, instructietafel en hulpronde zijn dit onderdelen in het klassenmanagement, die als een rode draad door de gehele school loopt.

De werkwijze zorgt voor duidelijkheid en rust in de groep. Bovendien komt het tegemoet aan de drie begrippen die de basis vormen van ons onderwijs nl.:

competentie (=ik kan het),

autonomie (=ik kan het zelf),

relatie (=samen kun je meer).

Bij de voorbereiding van de lessen vormen deze begrippen steeds het uitgangspunt. Alleen aan kinderen die het nodig hebben wordt uitleg gegeven. Hebben ze geen uitleg nodig, dan kunnen ze direct beginnen met het werk (autonomie). De leerlingen worden gestimuleerd zelf oplossingen te vinden (competentie). Soms krijgen ze een opdracht om met klasgenoten of eventueel anderen een oplossing te vinden voor een probleem (relatie).

Dit jaar werken we voor het eerst met leerteams: Hierbij gebruiken wij de volgende indeling:

Groep 1-2-3           – leerteam 1

Groep 4-5-6           – leerteam 2

Groep 6-7-8           – leerteam 3