Openbaar onderwijs op De Marke

De Marke is een school voor openbaar onderwijs. In de praktijk betekent dit, dat er voor ieder kind plaats en aandacht is. Kinderen van alle gezindten en van elke levensovertuiging zijn welkom op onze school. Hiermee is het openbaar onderwijs en dus ook onze school, een afspiegeling van de maatschappij. Binnen het schoolgebeuren houden we ook rekening met de daarbij horende gewoonten. In ons onderwijs stellen wij ons als doel de leerlingen kennis van en respect voor andere culturen en geloofs- en levensovertuigingen bij te brengen. Democratisch gedrag is niet aangeboren en zal dus moeten worden aangeleerd. Jong beginnen is belangrijk.

De Marke is een basisschool. Basisonderwijs – de naam zegt het al – legt de basis voor al het daarop volgende onderwijs. Het is bedoeld voor alle kinderen vanaf 4 tot ongeveer 12 jaar. Daarna is het moment waarop ze naar het voortgezet onderwijs gaan. In de Wet op het Basisonderwijs staan de eisen waaraan de school moet voldoen. Per vak worden de zogenaamde kerndoelen beschreven. De inspectie voor het basisonderwijs houdt toezicht of deze kerndoelen door de school gerealiseerd worden. Bij zijn laatste bezoek heeft de inspecteur vastgesteld dat onze school, voldoende tot ruim voldoende voldoet, (zie volledig rapport op www.onderwijs-inspectie.nl), aan het basisarrangement.

Scholen hebben de vrijheid eigen doelen na te streven. Zij leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen die zij voor de kinderen van belang vinden. Ouders spelen daarin ook een rol. Via de ouderraad en de medezeggenschapsraad kunnen ouders meepraten over zaken die spelen binnen de school.

Wij brengen niet alleen maar kennis over, maar ook vaardigheden en inzichten die voor alle mensen belangrijk zijn in deze tijd. De totale maatschappij-ontwikkeling is het best zichtbaar in de openbare scholen. Daar leer je ook mensen met andere cultuuropvattingen, andere afkomst of andere gebruiken te respecteren, zonder je zelfrespect te verliezen. Kortom: we zijn als openbaar onderwijs algemeen toegankelijk en staan open voor iedereen.

Waarom zou u kiezen voor onze school?

  • Leerkrachten op De Marke zijn vakmensen. Zij beheersen hun werk en respecteren en waarderen het vakmanschap van anderen. Ze gaan op basis van vertrouwen met elkaar om.
  • Onze leerkrachten krijgen de ruimte hun talenten en interesses te ontwikkelen en te benutten. Zij geven anderen de gelegenheid hetzelfde te doen.
  • Leerlingen die onze school verlaten, hebben de ruimte gekregen zichzelf te zijn, zich op vele gebieden te ontwikkelen en te groeien. Voelen zich gewaardeerd en geaccepteerd, hebben geleerd ook anderen te respecteren en te waarderen.
  • Onze leerlingen hebben voldoende bagage om zich in het voortgezet onderwijs met succes verder te ontplooien. Onze school is een ruimte waar leerlingen en personeel zich prettig en veilig kunnen voelen. Vorig schooljaar zijn alle meubels vernieuwd. Tevens zijn de drie centrale ruimtes en de lerarenkamer geheel nieuw ingericht.
  • De kleuren zijn licht en vrolijk. Het gebouw is opgeruimd en overzichtelijk.
  • De aanwezige ruimtes worden optimaal benut en geven ruimte aan een grote verscheidenheid van activiteiten en werkvormen.
  • Om onze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden bij hun ontwikkeling maken we ruimte voor contacten met iedereen die de zorg voor onze leerlingen deelt.
  • Van ouders tot peuterspeelzaal en gymnasium, van jeugdzorg tot wijkagent.

Het schooljaar op De Marke kent een cyclus, gemarkeerd door een aantal activiteiten die het saamhorigheidsgevoel versterken en leerlingen, leerkrachten en ouders de ruimte geven, hun kennis, vaardigheden en talenten te presenteren.