Medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. Ook de Medezeggenschapsraad van de Marke vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, Leerplein055.

De MR-en van De Marke en De Dalk zijn in het schooljaar 2017-2018 samengegaan. In deze MR hebben van beide scholen twee ouders en twee leerkrachten zitting. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert minimaal 8 keer per jaar en informeert u regelmatig via de nieuwsbrief.

Als u een vraag heeft aan de MR kunt u altijd één van de leden hiervoor benaderen. Uw vragen worden vertrouwelijk behandeld. Verder zijn de MR-vergaderingen openbaar. Als u een keer bij een vergadering aanwezig wilt zijn, kunt u dit aangeven bij de voorzitter van de MR.

Samenstelling MR

Voorzitter Mara Ramos de Almeida Oudergeleding De Marke
lid Manon van Amersfoort Personeelsgeleding De Dalk
lid Ant Anema Personeelsgeleding De Marke
lid Linda Vriezekolk Personeelsgeleding De Marke
lid Kirsten Koster Oudergeleding De Marke

Aan het begin van ieder schooljaar stelt de MR de jaarkalender vast. Hierin staat wanneer de MR vergadert en welke onderwerpen worden behandeld.
Wij bevorderen openheid, openbaarheid en onderling overleg. Op verzoek van de MR kan ook de directeur (adviserend lid) aanwezig zijn.

Ook u bent welkom een MR vergadering bij te wonen. Als er besloten onderwerpen besproken worden dan gebeurd dit aan het eind van de vergadering. In het besloten gedeelte zijn alleen MR-leden aanwezig.

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn. In de GMR heeft een MR-lid van onze school ook zitting.

E-mail MR:

mrmarke@leerplein055.nl