Medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. Ook de Medezeggenschapsraad van de Marke vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, Leerplein055.

De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert 6 keer per jaar en informeert u regelmatig via de nieuwsbrief.

Als u een vraag heeft aan de MR kunt u altijd één van de leden hiervoor benaderen. Uw vragen worden vertrouwelijk behandeld. Verder zijn de MR-vergaderingen openbaar. Als u een keer bij een vergadering aanwezig wilt zijn, kunt u dit aangeven bij de voorzitter van de MR.

Samenstelling MR

Ant Anema Personeelsgeleding
Linda van den Beukel Personeelsgeleding
Kirsten Koster Oudergeleding
Vacature Oudergeleding

Aan het begin van ieder schooljaar stelt de MR de jaarkalender vast. Hierin staat wanneer de MR vergadert en welke onderwerpen worden behandeld.
Wij bevorderen openheid, openbaarheid en onderling overleg. Op verzoek van de MR kan ook de directeur (adviserend lid) aanwezig zijn.

Ook u bent welkom een MR vergadering bij te wonen. Als er besloten onderwerpen besproken worden dan gebeurt dit aan het eind van de vergadering. In het besloten gedeelte zijn alleen MR-leden aanwezig.

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn. In de GMR heeft Manon Valkenburg, leerkracht, zitting.

E-mail MR:

mrmarke@leerplein055.nl