HVO

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO), wat is dat eigenlijk?

Tijdens ervaringsgerichte HVO lessen onderzoeken leerlingen hun levenservaringen en ideeën over de wereld. Er is volop ruimte om dit in alle openheid en veiligheid te doen. Specifiek aan de HVO lessen is de dialoog tussen leerlingen. Leerlingen worden op speelse wijze aangemoedigd met elkaar te delen wat ze denken, voelen, willen en doen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormt de waardenbasis van de HVO lessen.

Humanistisch Vormingsonderwijs in de praktijk

Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige zijn niet alledaags en raken levensthema’s zoals liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk. We noemen ze ook wel levensvragen; je hebt er niet zo één, twee, drie een antwoord op. Levensvragen gaan over wat je écht belangrijke waarden in het leven vindt. Tijdens de HVO-lessen wordt leerlingen de ruimte geboden om deze en andere vragen te onderzoeken op een interactieve, speelse en creatieve manier.

“HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt.”

Deze zin is de basis van de lessen humanistisch vormingsonderwijs, HVO. Op OBS De Marke wordt HVO aangeboden vanaf groep 2 tot en met groep 8.  De leerlingen krijgen drie kwartier in de week les in een kleine groep. De lessen worden gegeven door een vakdocent vanuit de stichting HVO Primair.

Tijdens de lessen HVO leren de leerlingen:

* Zichzelf kennen: op een creatieve manier onderzoeken de leerlingen wat ze zelf belangrijk, interessant, goed, leuk, of vervelend vinden in het leven en hoe ze hier mee om kunnen gaan.

* De ander kennen: naar elkaar luisteren en openstaan voor wat anderen vinden, voelen, willen en doen. Ze vergelijken hun eigen mening met die van andere kinderen en leren dat er overeenkomsten en verschillen zijn.

* Keuzes maken: ze bekijken hun eigen denken en doen op kritische wijze. Dit doen ze aan de hand van verhalen en ervaringen die ze met elkaar uitwisselen. Hierbij worden de leerlingen aangemoedigd hun eigen keuzes te maken en bij tegenstrijdige keuzes te zoeken naar een oplossing.

* Verschillen respecteren: de leerlingen onderzoeken samen met andere leerlingen elkaars waarden en normen. Ze leren dat je ondanks verschillen tussen mensen, culturen en levensbeschouwingen goed met elkaar kunt samenleven door elkaar in je waarde te laten. Ze leren zich in te leven in de ander, niet te snel te oordelen en een open houding te ontwikkelen.

* Verantwoordelijkheid nemen: de leerlingen leren eigen verantwoordelijkheid te dragen, ze onderzoeken wat de gevolgen van je keuzes voor anderen en hun omgeving zijn en ze leren samen te werken. Vaardigheden die belangrijk zijn om goed met elkaar te kunnen samenleven.

Delen via