nieuwsbrief De Marke4 maart 2020
Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

We hebben weer wat gevonden voorwerpen. Wilt u kijken of er iets van uw kind bij zit? De voorwerpen liggen in het kantoor van de administratie.

Meer lezen

Oproep medewerkers luizenteam (herhaalde oproep)

Oproep medewerkers luizenteam (herhaalde oproep)

Hierbij een dringende oproep voor nieuwe leden voor ons luizenteam. Een team van ouders controleert de kinderen na een vakantie op luis. Dit gebeurt meestal op de eerste maandag na een vakantie. De kinderen worden goed nagekeken en bij het constateren van neetjes en/of luizen worden de ouders geïnformeerd. Hoofd van ons luizenteam is Patricia Linthorst (moeder van Robin Broer).

Mocht u ons team willen versterken meldt u zich dan aan op marke@leerplein055.nl. We slagen er door ons luizenteam goed in om de luizen onder controle te houden. Er wordt na iedere schoolvakantie gecontroleerd en wel op de maandag na de vakantie.

Mocht het u op een andere dag beter uitkomen geef dit dan door. We kunnen hier dan rekening mee houden.

Misschien zijn er ook opa's of oma's die 4 à 5 keer per jaar willen helpen. Geef uzelf dan op! Vele handen maken licht werk.

Scholen Basketbaltoernooi

Scholen Basketbaltoernooi

Vandaag, woensdag 4 maart, spelen de jongens groep 7 mee met het scholenbasketbaltoernooi. Dit toernooi wordt gehouden in Sporthal De Voorwaarts van WSV, De Voorwaarts 450 in Apeldoorn.

Er wordt gespeeld in Poule C, op veld B.

In Poule C:

C1 De Eendracht 1
C2 De Eendracht 2
C3 DE MARKE
C4 Het Web 2

Wij spelen de volgende wedstrijden:

15.15 uur DE MARKE - Het Web 2
15.30 uur De Eendracht 1 - DE MARKE
16.15 uur De Eendracht 2 - DE MARKE

De prijsuitreiking is om 16.30 uur.

Supporters zijn van harte welkom.

Sport van de maand april

Sport van de maand april

Opgeven vóór: 23 maart 2020

Maak een account aan om aan te melden op: https://sportstimulering.accres.nl/account/login

Voor meer informatie over onderstaande sporten klikt u hier:
Hockey (voor leerlingen uit de groepen: 4, 5, 6, 7 en 8)
Kung Fu (voor de leerlingen uit de groepen: 3 t/m 8)
Beeball (voor leerlingen uit de groepen: 3 t/m 8)

Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

Info uit groep 1/2
Doelen taal:
-We leren de letter 'a'. Wilt u iets zoeken met uw kind waar je de 'a' in hoort?
-We leren letters van onze eigen naam te herkennen (gr. 1) en onze hele naam te herkennen (gr. 2).
-We leren te kijken naar een voorkant van een boek en te bedenken waar het boek over zal gaan.
-We leren dat bladzijdes van rechts naar links en van boven naar beneden worden gelezen (gr. 2)

Doelen rekenen:
-We leren wat vol/leeg/veel/weinig betekent met bekers en glazen uit het restaurant (gr. 1)
-We leren de dobbelsteenstippen in één keer te herkennen zonder te tellen (gr. 1)
-We leren bekers/glazen te ordenen door te kijken hoeveel er in zit en hoeveel er in kan (gr. 2)
-We leren een hoeveelheid t/m 12 te schatten en daarna neer te leggen en te tellen (gr. 2)

Info uit groep 3
Volgende week woensdag 11 maart vindt de feestelijke afsluiting van het thema restaurant plaats in groep 3. 
De kinderen laten graag zien wat ze geleerd hebben. We nodigen u van harte uit. De ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging.

Doelen:
Veilig Leren Lezen
In kern 7 leren we woorden lezen met:
-de sch, zoals schoen, schuur;
-de -ng, zoals ring, long, bang;
-2 medeklinkers vooraan of achteraan, zoals hark, bril;
Maar ook samengestelde woorden, zoals tuinman, maandag.

We leren verwijswoorden, zoals hij/hem/zijn, zij/haar en hun;
We leren de hoofdletters lezen aan het begin van de zin en in namen.

Met Rekenen leren we in blok 7:
-verliefde harten: sommen samen 10;
-bedragen tot 20,- betalen met munten van 1 en 2 euro, briefgeld van 5 en 10 euro;
-splitsen tot 20;
-plaatjes bij elkaar zoeken op basis van vooraanzicht, bovenaanzicht, zijaanzicht en hoogte- en laagtepunten;
-tellen t/m 30 op de kralenketting.

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

De doelen van rekenen, taal en spelling van de groepen 4,5 en 6 vindt u hieronder.

Groep 4

Doelen rekenen
- ik kan kloktijden aflezen op een analoge klok;
- ik kan de som uit de context halen en dit uitrekenen op een getallenlijn.
Bij de juf/meester tafel van 6 opzeggen voor 3 april

Doelen taal
-ik kan een woordkast invullen;
-ik kan zeggen wat een vertelzin is en wat een vraagzin is.

Doelen spelling
-ik kan woorden met ei/ij schrijven;
-ik kan woorden met -ieuw, - uw en - eeuw schrijven.

Groep 5

Rekenen
-ik kan met behulp van het HTE-schema optellen en aftrekken tot en met 1000;
-ik kan aangeven welk van vier getallen het dichtst ligt bij een gegeven getal tot en met 1000;
-ik ken de digitale kloktijden, 12 uur = 00:00 en 12:00 u.

Taal
-ik kan zelfstandige naamwoorden vinden in een zin die je niet kan aanraken, zoals liefde en ruzie;
-ik kan de betekenis vertellen van de themawoorden.

Spelling
-ik kan verkleinwoorden met -je en -tje correct schrijven, zoals huisje en paaltje;
-ik kan verkleinwoorden met -etje correct schrijven, zoals ringetje.

Groep 6

Rekenen
-ik kan standaard lengtematen herleiden en optellen;
-ik kan de oppervlakte en omtrek berekenen met standaardmaten.

Taal
-ik kan het gezegde vinden in de zin;
-ik kan uitleggen wat een samengesteld werkwoord is.

Spelling
-ik kan woorden die eindigen op -ge correct spellen, zoals garage.
-ik kan woorden met een au/ou correct spellen, zoals pauw en hout.

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Groep 7

De doelen van taal, rekenen en spelling van groep 7 zijn de komende weken:

Taal
Ik kan het voltooid deelwoord herkennen en benoemen in een zin;
Ik kan bijwoorden benomen in een zin;
Ik kan een hoofdzin en bijzin verbinden door middel van causale voegwoorden;
Ik kan een apostrof in een zin toepassen.

Spelling
Ik kan woorden met cht of ch correct schrijven;
Ik kan woorden tie of ctie correct schrijven;
Ik kan woorden met iaal, ieel of ueel correct schrijven.

Rekenen
Ik kan kommagetallen plaatsen op de getallenlijn;
Ik kan breuken en kommagetallen vergelijken en ordenen;
Ik kan bij een gegeven percentage uitrekenen hoeveel dat is , wat in geval van korting de nieuwe prijs moet zijn, en met de oude prijs en nieuwe prijs het kortingspercentage uitrekenen.

Groep 8

De doelen van taal, rekenen en spelling en werkwoordspelling van groep 8 zijn de komende weken: 

Taal
Ik kan de leestekens en komma correct gebruiken in een zin;
Ik kan het onderwerp en werkwoordelijk gezegd vinden in een zin;
Ik kan het bijvoeglijk naamwoord en werkwoorden vinden in een zin.

Spelling
Ik kan de Engelse en Franse leenwoorden correct schrijven;
Ik kan woorden met een trema en apostrof correct schrijven;
Ik kan woorden met een open en gesloten lettergreep correct schrijven.

Werkwoordspelling
Ik kan het voltooid deelwoord correct schrijven;
Ik kan het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord correct schrijven.

Rekenen
Ik kan optellen en aftrekken van gelijknamige en ongelijknamige breuken;
Ik kan vermenigvuldigen en delen met gelijknamige en ongelijknamige breuken;
Ik kan rekenen met procenten, breuken en kommagetallen waarbij ik gebruik maak van een verhoudingstabel.

 

 

 

 

 

Meer lezen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS de Marke is onderdeel van Leerplein055