Nieuws uit leerteam3

dinsdag 12 maart 2019

GROEP 7
Verkeer
Groep 7 is het jaar van het verkeersexamen. Donderdag 4 april a.s. vindt de theorie-examen plaats. Hiervoor kunnen de leerlingen zowel thuis als op school oefenen op https://examen.vvn.nl/oefenen, zo komen de nieuwe chromebooks goed van pas!
De aankomende 3 weken krijgen de leerlingen huiswerk om alle regels nog eens goed te kunnen leren.
Rekenen
Op dit moment werkt groep 7 aan het volgende rekendoel:
Ik kan een verhaalsom (contextsom) oplossen door samengestelde bewerkingen uit te rekenen.
Dit betekent dat er in een rekenopdracht meerdere bewerkingen (+,-,x, 🙂 staan en uiteindelijk samen het antwoord vormen. Hiervoor moet je goed kunnen lezen (begrijpend) én rekenen.
Technisch lezen en woordenschat
Elke dag oefenen ze in groep 7 het racelezen (woordrijen op tempo) en het vlot en vloeiend lezen van zinnen en verhalen. Deze leesoefeningen combineren wij met woordenschat. Deze week staat de leesmoeilijkheid -isch-. Elke dag staat er 1 woord uit de lijst centraal, deze wordt besproken en weggezet in een model. Aan het einde van week controleren we de betekenis van de woorden nogmaals. Dit zijn de woorden van de dag van deze week:
– symmetrisch
– alfabetisch
– theoretisch
– praktisch

GROEPEN 8
Het informatieboekje over de centrale eindtoets (Cito) is met de kinderen mee naar huis gegaan. Lees deze goed met uw kind door; er staan naast informatie ook voorbeeldvragen en tips in. De Marke doet niet mee aan de toets wereldoriëntatie, deze is namelijk niet verplicht.

De groepen 8 zijn bezig met de centrale eindtoets over 5 weken. Er wordt geoefend met de vraagstelling van de eindtoets zodat de leerlingen hier alvast aan kunnen wennen. Deze twee weken komen o.a. de volgende doelen aan bod:
Rekenen
Ik kan vermenigvuldigen en delen met hele getallen.
Ik kan complexe toepassingen uitvoeren (combinatie van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) in een geldcontext.
Ik kan schattende berekeningen maken met hele getallen en kommagetallen.
Spelling
Ik kan woorden met de c die klinken als s correct schrijven. Bijvoorbeeld: citroen.
Ik kan woorden met de c die klinken als k correct schrijven. Bijvoorbeeld: speculaas.
Ik kan woorden die eindigen op –tie waarin de t klinkt als (t) s correct schrijven. Bijvoorbeeld: concentratie.
Spelling werkwoorden
Ik kan werkwoorden in de verleden tijd correct schrijven.
Begrijpend lezen
Ik kan verbanden tussen zinnen herkennen aan de hand van signaalwoorden.
Ik kan relaties tussen tekstgedeelten herkennen.
Ik kan de hoofdgedachte, het thema en het doel uit een tekst halen.

Delen via